Menu
Voedselbank Tilburg
Voedselveiligheid
speerpunt in strategie
Voedselbank Tilburg
Ruim 70 vrijwilligers stellen
wekelijks pakketten samen
Voedselbank Tilburg
Wij hengelen graag
naar vis. Wie bijt?
Voedselbank Tilburg
Boter, kaas en eieren
meer dan welkom

Bezoekadres: Stichting Steunfonds Voedselbank
Beelaerts van Bloklandstraat 13
5042 PM  Tilburg

Banknummer: NL54RABO 012.92.82.138
Anbi / RSIN-nummer Steunfonds Voedselbank: 853233901

Beleid

De nieuwe stichting wil primair financiële middelen vergaren voor noodzakelijke investeringen en eventuele moeilijke tijden in de toekomst.

Beloningsbeleid

Geen

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verlenen van allerlei financiele en materiele ondersteuning aan de te Tilburg gevestigde stichting: Stichting Tilburgse Voedselbank en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting dient het algemeen belang. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

In het beleidsplan heeft de Stichting Steunfonds Voedselbank Tilburg (‘de Stichting’) haar beleidsvoornemens voor de periode 2017–2020 neergelegd. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de ontwikkelingen in de maatschappij en het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop anticiperen en haar beleid aanpassen.

De activiteiten van de stichting zijn gericht op het ondersteunen van de Tilburgse Voedselbank. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften,donaties, subsidies, sponsorbedragen, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten. De werving van fondsen gebeurt door het bestuur op een kleinschalige directe manier, door middel van het aanspreken van persoonlijke c.q. zakelijke contacten etc. Het beleid met betrekking tot werving (het sponsorbeleid) is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

De Stichting is bij de fiscus aangemerkt als algemeen nut beogende instelling.
Het beoogde stamvermogen is bedoeld om bij uitblijvende financiële steun tenminste
1 jaar de exploitatie van de Tilburgse Voedselbank te kunnen dekken. Het overige, vrije vermogen wordt aangewend voor rechtstreekse ondersteuning aan de Tilburgse Voedselbank

Vriendinitiatieven

Lions en Service clubs, Universiteit, ROC, Middelbare en Basis scholen, Boostlogistix, Religieuze instellingen, vele particulieren.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en)

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG is opgericht in 2013. De activiteiten in 2013 waren gericht op het werven van middelen.

Huishoudelijk Reglement

Dit kunt u hier downloaden

Financiele verantwoording

 

Jaarrekening Steunstichting Voedselbank 2013

Jaarrekening Steunstichting Voedselbank 2014

Jaarrekening Steunstichting Voedselbank 2015

Jaarrekeing Steunstichting Voedselbank 2016

Jaarrekening Steunstichting Voedselbank 2017

Beleidsplan steunstichting Voedselbank 2017

 

 

Doneer geldDoneer geld
Pakket aanvragenPakket aanvragen
UitgiftepuntUitgiftepunt
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
Volg ons op FacebookVolg ons op Facebook
Veel gestelde vragenVeel gestelde vragen
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Tilburg 2019