Regiobestuur Brabant-Zeeland

Beleidsplan Vereniging Voedselbanken Regio Brabant-Zeeland

1. Zakelijke gegevens.
De naam van de vereniging is Vereniging Voedselbanken Regio Brabant-Zeeland en is gevestigd aan de Beelaerts van Bloklandstraat 13, 5042 PM Tilburg. De vereniging werd opgericht op 24-12-2018.
Het postadres is bij de secretaris van de vereniging aan de Kennedystraat 6, 455 TW Sas van Gent. Het secretariaat is bereikbaar op 0115-461001 of 06-11088229 of per e-mail op freddyjanssens@zeelandnet.nl. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73418935. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is 859529265. Het betalingsverkeer geschiedt via bankrekening NL73RABO0337486573.
De statuten van de vereniging vindt u hier.

2. Aanleiding voor de oprichting van de vereniging, het doel en de werking.
De vereniging is de opvolger van de Stichting die dezelfde activiteiten uitoefent. De structuur van de vereniging past beter binnen de totale organisatie van Voedselbanken Nederland.
Het doel van de vereniging is het bevorderen en waar nodig en gewenst het coördineren van de samenwerking tussen de aangesloten voedselbanken in het werkgebied en het Regionaal Distributiecentrum (RDC) van de Regio. De werkzaamheden voor het RDC worden uitgevoerd door de Tilburgse Voedselbank (TVB), die gevestigd is op hetzelfde adres. Verkregen voedsel wordt opgehaald bij de verschillende bedrijven, magazijnen en dergelijke, wordt korttijdelijk opgeslagen en weer verdeeld tussen de voedselbanken in Brabant en Zeeland. De met deze activiteiten samenhangende baten en lasten van het RDC worden beschouwd als baten en lasten voor gemeenschappelijke rekening en er is derhalve nadrukkelijk geen sprake van een dienstverleningsovereenkomst. Het in werking houden van het distributiecentrum brengt kosten met zich mee, zoals de huur van de bedrijfsruimte, de aanschaf, onderhoud en exploitatie van de vervoersmiddelen, reiskosten voor vrijwilligers en dergelijke. Op voorstel van het bestuur stelt de vereniging de begroting vast. De inkomsten bestaan uit een bijdrage van de landelijke vereniging (Voedselbanken Nederland) aan het RDC en de bijdragen van de aangesloten banken. Voedselbanken delen gratis voedsel uit aan de allerarmsten in Nederland. Dit voedsel wordt opgehaald bij supermarkten en hun distributiecentra, productiebedrijven van voedsel, groothandelsbedrijven en dergelijke. Daarmee wordt ook een bijdrage geleverd aan het tegengaan van verspilling van voedsel. De vereniging brengt de aangesloten banken samen in een regionaal overlegplatform (ROP), waarin de gang van zaken wordt besproken en belangrijke beslissingen, zoals het vaststellen van de begroting, de financiële reserve en de jaarlijkse bijdrage worden genomen. Het ROP fungeert als algemene ledenvergadering van de vereniging.

3. Het bestuur, taken en bevoegdheden en beloningsbeleid.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, w.o. het uitvoeren van genomen besluiten in de vereniging en vertegenwoordigt deze. Deze bevoegdheid komt mede toe aan 2 van de volgende gezamenlijk handelende bestuursleden: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Het is de taak en bevoegdheid van het bestuur om een voorstel aangaande de exploitatie- en investeringsbegroting en over de jaarrekening van het RDC ter goedkeuring voor te leggen aan het regionaal overlegplatform (ROP). De vereniging onderneemt geen commerciële activiteiten en er wordt geen winst gemaakt. Er is geen Raad van Toezicht. De bestuursleden zijn allen vrijwilliger en ontvangen derhalve geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden. Wel kan een declaratie inzake reiskosten ingediend worden.

Het bestuur bestaat sinds de oprichting uit de volgende leden:
dhr. Wim van Overveld, onafhankelijk voorzitter
dhr. Martin de Kok, bestuurslid q.q. vanuit de Tilburgse Voedselbank/RDC en vice-voorzitter
dhr. Freddy Janssens, secretaris en penningmeester a.i.

Later zijn de volgende bestuursleden toegetreden:
dhr. Arjan van den Hoven, thans nog bestuurslid en per 2021 penningmeester
mevr. Corry Damen, bestuurslid
dhr. Rob Baken, bestuurslid

4. Financiële gegevens.
Onderstaand de exploitatie over 2018 en 2019 en de begroting 2020
realisatie 2018 realisatie 2019 begroting 2020

realisatie 2018realisatie 2019begroting 2020
1. Inkomsten
Bijdrage Voedselbanken Nederland€ 47475€ 59700€ 59000
Bijdragen van 29 aangesloten
voedselbanken in de regio
€ 75198€ 70308€ 56935
Totaal van de inkomsten€ 122673€ 130008€ 115395
2. Uitgaven
Huur, verzekering, onderhoud,
energiekosten, verwerking van
afgekeurde levensmiddelen e.d.
€ 36193€ 37699€ 41683
Kosten vrijwilligers, incl. opleidings-
kosten
€ 13296€ 9047€ 11700
Afschrijving transportmiddelen,
koel- en vriesinstallatie,
inventaris e.d.
€ 28002€ 18293€ 6737
Brandstofkosten, onderhoud en
verzekering transportmiddelen
€ 27736€ 43730€ 20400
Onderhoud machines en installaties,
verpakkingsmaterialen e.d.
€ 8984€ 6448€ 7075
Algemene kosten, zoals accountants-
kosten, internet, telefoon, ICT e.d.
€ 20491€ 17076€ 27800
Totaal van de uitgaven€ 134702€ 132293€ 115395
Resultaat - € 12029 - € 2285

Opmerkingen:
In 2018 was de bestuursvorm nog een stichting, welke is opgeheven.
Uit coulance heeft de TVB 50% van het negatieve resultaat voor haar rekening genomen en de andere helft is in mindering gebracht op de reserve. De vereniging houdt een minimum reserve aan van ca. € 5000.

Sas van Gent, 22 januari 2021

Freddy Janssens, secretaris/penningmeester a.i.