Regiobestuur Brabant-Zeeland

Beleidsplan Vereniging Voedselbanken Regio Brabant-Zeeland

1. Zakelijke gegevens.
De naam van de vereniging is Vereniging Voedselbanken Regio Brabant-Zeeland en is gevestigd aan de Kapitein Hatterasstraat 48, 5015 BB in Tilburg. De vereniging werd opgericht op 24-12-2018.
Het postadres is bij de secretaris van de vereniging aan de Althof 16, 5831 DX in Boxmeer. Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op 06-31768926 of per e-mail op r.driessen@aosmiddenbrabant.nl
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73418935. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is 859529265. Het betalingsverkeer geschiedt via bankrekening NL73RABO0337486573.
De statuten vindt u hier.

2. Aanleiding voor de oprichting van de vereniging, het doel en de werking
De vereniging is de opvolger van de Stichting die dezelfde activiteiten uitoefende. De structuur van de vereniging past beter binnen de totale organisatie van Voedselbanken Nederland.
Het doel van de vereniging is het bevorderen en waar nodig en gewenst het coördineren van de samenwerking tussen de aangesloten voedselbanken in het werkgebied en het Regionaal Distributiecentrum (RDC) van de Regio. De werkzaamheden voor het RDC worden uitgevoerd door de Tilburgse Voedselbank (TVB), die gevestigd is op hetzelfde adres. Verkregen voedsel wordt opgehaald bij de verschillende bedrijven, magazijnen en dergelijke, wordt korttijdelijk opgeslagen en weer verdeeld tussen de voedselbanken in Brabant en Zeeland. De met deze activiteiten samenhangende baten en lasten van het RDC worden beschouwd als baten en lasten voor gemeenschappelijke rekening en er is derhalve nadrukkelijk geen sprake van een dienstverleningsovereenkomst. Het in werking houden van het distributiecentrum brengt kosten met zich mee, zoals de huur van de bedrijfsruimte, de aanschaf, onderhoud en exploitatie van de vervoersmiddelen, reiskosten voor vrijwilligers en dergelijke. Op voorstel van het bestuur stelt de vereniging de begroting vast. De inkomsten bestaan uit een bijdrage van de landelijke vereniging (Voedselbanken Nederland) aan het RDC en de bijdragen van de aangesloten banken. Voedselbanken delen gratis voedsel uit aan de allerarmsten in Nederland. Dit voedsel wordt opgehaald bij supermarkten en hun distributiecentra, productiebedrijven van voedsel, groothandelsbedrijven en dergelijke. Daarmee wordt ook een bijdrage geleverd aan het tegengaan van verspilling van voedsel. De vereniging brengt de aangesloten banken samen in een regionaal overlegplatform (ROP), waarin de gang van zaken wordt besproken en belangrijke beslissingen, zoals het vaststellen van de begroting, de financiële reserve en de jaarlijkse bijdrage worden genomen. Het ROP fungeert als algemene ledenvergadering van de vereniging.

3. Het bestuur; taken, bevoegdheden en beloningsbeleid
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, w.o. het uitvoeren van genomen besluiten in de vereniging en vertegenwoordigt deze. Deze bevoegdheid komt mede toe aan 2 van de volgende gezamenlijk handelende bestuursleden: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Het is de taak en bevoegdheid van het bestuur om een voorstel aangaande de exploitatie- en investeringsbegroting en over de jaarrekening van het RDC ter goedkeuring voor te leggen aan het regionaal overlegplatform (ROP). De vereniging onderneemt geen commerciële activiteiten en er wordt geen winst gemaakt. Er is geen Raad van Toezicht. De bestuursleden zijn allen vrijwilliger en ontvangen derhalve geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden. Wel kan een declaratie inzake reiskosten ingediend worden.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:
dhr. Wim van Overveld, onafhankelijk voorzitter
mw. Régie Driessen, secretaris
dhr. Arjan van den Hoven, penningmeester
dhr. Rob Baken, bestuurslid
dhr. Nico van Mourik, bestuurslid q.q. vanuit de Tilburgse Voedselbank/RDC

4. Financiële gegevens
Via de volgende link is het Standaardformulier publicatieplicht beschikbaar met daarin opgenomen de Balans van 2022 en de Staat van baten en lasten.

5. ANBI
Conform art. 32 lid 1 onderdeel 3 en art. 33 lid 1 onderdeel 4 Successiewet 1956 wordt de Stichting aangemerkt als Goede Doelen Stichting (ANBI).

Naam ANBI: VERENIGING VOEDSELBANKEN REGIO BRABANT – ZEELAND

RSIN nummer: 859529265
KvK nummer: 73418935